[service_box icon_type=”icon_icofont” icon_if=”icofont icofont-space-shuttle”]
[service_box title=”Design” icon_type=”icon_icofont” icon_if=”icofont icofont-triangle”]
[service_box title=”Strategy” icon_type=”icon_icofont” icon_if=”icofont icofont-company”]
[service_box title=”Creative Idea” icon_type=”icon_icofont” icon_if=”icofont icofont-idea”]
[service_box title=”Development” icon_type=”icon_icofont” icon_if=”icofont icofont-code-alt”]
[service_box title=”Support” icon_type=”icon_icofont” icon_if=”icofont icofont-support”]